TERMS AND CONDITIONS OF USE

Portal o lloc web: www.lomoalto.barcelona

Titular: OCIO GASTRONOMICO BARCELONA, S.L.

1.- Consideracions prèvies.

Aquestes condicions legals regulen l’ús legal permès d’aquest web, el responsable legal del qual és l’Empresa. Aquestes condicions d’ús regulen l’accés i l’ús que el titular del web posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. Accedir al lloc web implica l’acceptació de les condicions sense reserves. Sol·licitar informació o posar-se en contacte amb l’empresa suposen l’acceptació plena d’aquestes condicions.

L’Empresa es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar prèviament, modificacions i actualitzacions de la informació que el web conté, de la configuració i de la presentació d’aquest. Per això, l’Usuari haurà d’accedir a versions actualitzades del lloc web.

En cas que existeixi alguna incoherència o algun conflicte entre la versió en castellà d’aquestes condicions d’ús i/o generals i les versions traduïdes a altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

2.- Condicions d’accés i ús del lloc web.

L’accés al portal amb referència al total o a una part del seu contingut i els seus serveis atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de les condicions d’ús que es detallen en aquest document. Així mateix, els usuaris es veuen sotmesos a totes les condicions generals i/o particulars, els avisos o els reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, amb relació a continguts o serveis concrets, que estableixen el que es preveu en aquestes condicions d’ús sempre que no s’hi oposin.

Com a norma general, l’Usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del portal d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del portal i a no utilitzar-los per fer activitats il·lícites o constitutives de delicte i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

Especialment, l’Usuari no podrà accedir al portal de manera que malmeti, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui els serveis i/o la informació oferta, no podrà interferir en l’ús d’aquests serveis i/o d’aquesta informació per part de tercers, no podrà intentar l’accés ni accedir a llocs, serveis, sistemes informàtics o xarxes connectades sense autorització quan aquesta sigui preceptiva per a l’accés, ni mitjançant actes d’intrusió (hacking) o per qualsevol altre mitjà no autoritzat.

La durada de la prestació del servei del portal i dels serveis té caràcter indefinit. Sense perjudici del que s’ha indicat abans, l’Empresa es reserva el dret a suspendre temporalment l’accés al portal o a qualsevol dels serveis sense avisar prèviament, de manera discrecional i temporal.

3.- Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts, com també els noms, els logotips, les marques i les bases de dades accessibles a les pàgines web del portal estan subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers que siguin titulars d’aquests drets. En cap cas l’accés a les pàgines web del portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets esmentats, ni confereix cap dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense l’autorització prèvia i expressa específicament atorgada a aquest efecte per part de l’Empresa o del tercer que sigui titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a l’ús personal i exclusiu de l’Usuari, que sempre s’hauran d’exercir d’acord amb els principis de la bona fe i la legislació aplicable. La responsabilitat derivada d’utilitzar materials protegits pels drets de la propietat intel·lectual que apareixen serà exclusiva de l’Usuari.

La infracció dels drets de marca, propietat de l’empresa propietària d’aquest lloc web, comportarà la persecució civil i, si escau, penal en virtut de les lleis i els tractats internacionals vigents.

4.- Ús de galetes i navegació.

El portal instal·la una galeta de sessió temporal a l’ordinador de l’Usuari quant aquest visita qualsevol de les seves pàgines. Les galetes són fitxers de text (no executables) destinats a identificar l’Usuari quan visita un web al qual ja ha accedit abans que no poden ser llegits per un altre lloc web ni incorporen informació de caràcter personal ni informació financera.

L’Empresa utilitza aquests fitxers exclusivament per facilitar la vostra navegació a través del portal i el sistema de reserves i per a l’obtenció de dades estadístiques referents a aquest sistema.

Podeu rebutjar l’ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador. Haureu de consultar les instruccions i els manuals del navegador per ampliar aquesta informació. Tanmateix, heu de saber que si ho feu pot ser que no pugueu utilitzar la plena funcionalitat d’aquest portal.

En cas que no el rebutgeu expressament, s’entendrà que n’accepteu l’ús.

5.- Exclusió de garanties i responsabilitats.

  • 5.1. Sobre el funcionament del portal.

L’Empresa no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del portal, dels seus serveis i dels seus continguts; si és raonablement possible, l’Empresa avisarà prèviament de les interrupcions del seu funcionament. L’Empresa no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar per la falta de disponibilitat o de continuïtat del portal o de qualsevol dels seus serveis ni dels errors en l’accés a les diferents pàgines web del portal o aquelles des de les quals es presten determinats serveis.

  • 5.2. Sobre la informació gràfica.

Tota la documentació gràfica inclosa en aquest lloc web amb relació a les diferents promocions dels serveis és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. En cap cas aquesta informació constitueix un document contractual.

  • 5.3. Sobre els continguts, la informació o les opinions.

L’Empresa vetllarà per mantenir l’exactitud i veracitat de la informació que figura al portal. L’Empresa no es responsabilitzarà de cap error o omissió que pugui sorgir i, a més, té el dret de canviar o modificar en qualsevol moment informacions publicades al portal com ara preus, descripcions, excepcions o fotografies.

L’Empresa no és, en cap cas, responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui l’origen en l’Usuari o en qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del portal.

  • 5.4. Sobre els enllaços i serveis allotjats fora del portal.

El portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin vincles, directoris o eines de cerca, que permeten l’accés a pàgines o llocs web gestionats per tercers. L’Empresa no exerceix cap titularitat sobre aquests i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que continguin; per tant, no assumeix cap responsabilitat, ni directa ni subsidiària, sobre aquestes pàgines o aquests llocs web.

6.- Política de privacitat i protecció de dades.

D’acord amb el que s’estableix al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, l’Empresa informa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin de manera lliure i voluntària si volen facilitar les dades personals que els puguin requerir amb motiu de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

L’Empresa informa que les dades que l’Usuari pugui facilitar a través de formularis o altres mecanismes passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’Empresa degudament legalitzat i legitimat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat del fitxer o dels fitxers és la correcta prestació dels serveis sol·licitats, de manera que el responsable queda autoritzat per facilitar puntualment informació dels productes, els serveis, les notícies i altres informacions d’interès a través de qualsevol canal de comunicació que l’Usuari hagi facilitat. L’Usuari podrà revocar el consentiment a la recepció de comunicacions comercials a través de la notificació a l’adreça electrònica lopd@elnacionalbcn.com, tot indicant a l’assumpte «Baixa newsletter».

L’Empresa es compromet al compliment de la seva obligació legal en relació a les dades de caràcter personal i el seu deure de tractar-les amb la confidencialitat deguda, i assumeix, a aquest efecte, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb la normativa vigent.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i l’Empresa es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que escaiguin en dret.

L’Empresa no comunicarà ni cedirà a tercers les dades de caràcter personal de l’Usuari sense obtenir el consentiment exprés de l’interessat, tret que existeixi imperatiu legal o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

De la mateixa manera, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat en els termes legals a través d’un dels procediments següents:

Mitjançant una comunicació per escrit adreçada a l’Empresa al Passeig de Gràcia, 24 bis, 08007 de Barcelona, especificant el dret que es vol exercir i aportant còpia del DNI o d’un altre document acreditatiu.

Mitjançant un correu electrònic adreçat a lopd@elnacionalbcn.com, tot especificant el dret que es vol exercir i adjuntant còpia del DNI o d’un altre document acreditatiu del sol·licitant.

La cancel·lació, supressió, oposició i limitació del consentiment al tractament de les dades i la no acceptació d’aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de rebre l’atenció correcta per part de l’Empresa a les consultes, les sol·licituds d’informació, les reserves, els dubtes, els suggeriments o qualsevol tipus de comunicació o servei contractat que l’Usuari hagi pogut realitzar.

7.- Seguretat.

L’Empresa ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment exigides per a la protecció de les dades personals subministrades per l’Usuari. No obstant això, l’Empresa no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d’aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa. L’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L’Empresa té contractats servidors que allotgen els fitxers i les bases de dades en territori espanyol a través de prestadors de serveis autoritzats. Tota la informació que s’intercanvia entre l’ordinador de l’Usuari i els sistemes informàtics del tercer autoritzat se sotmet a un procés d’encriptació que impedeix que terceres persones no autoritzades puguin accedir a la informació o interceptar les comunicacions entre ambdós mitjançant l’encriptació SSL, que és l’estàndard en el sector.

L’Usuari serà responsable de totes les accions que dugui a terme amb el seu identificador personal.

8.- Llei aplicable, marc jurídic i jurisdicció.

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola.

En particular, en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSICE) s’estableix el marc jurídic i normatiu que garanteix als prestadors i als usuaris de serveis la confiança i la seguretat necessàries per utilitzar mitjans electrònics.

Per qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l’aplicació dels serveis o la interpretació o aplicació de les condicions generals i/o particulars que puguin existir, l’Empresa i l’Usuari, amb renúncia expressa a la seva jurisdicció pròpia, se sotmeten a la dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Barcelona), tret que la llei n’exigeixi imperativament una altra.

MAKE A RESERVATION

Groups of more than 10 people and private events. Please contact us HERE

OPENING HOURS

Everyday from 1 p.m. until 4 p.m. and from 7:30 p.m. until 11:30 p.m.

Contact

Carrer d’Aragó 283-285
08009 Barcelona

VIEW MAP

T. +34 93 519 30 00